خلاء

خلاء مفاهیم و کمیت ها

خلاء

خلاء | هماطور که در مقالات گذشته نیز ذکر گردید به محیلطی که در آن تعداد اتم ها کمتر از محیز طمین باشد خلاء میگویند.

میزان خلاء بسته به تراکم و میزان اتم ها دارد که به طبع هرچه کمتر باشد.

مفاهیم و کمیت های خلاء

مفاهیم و کمیت های خلاء که میخواهیم در این قسمت درباره آن ها صحبت کنیم عبارتند از:

فشار

این کمیت که برای مایعات و گازها به کار میرود و متناسب با تعداد ذرات موجود می باشد.

فشار در واحد استاندارد به صورت نسبت نیروی استاندارد وراد شده بر سطح است.


  • واحد های فشار


واحد رایج برای اندازه گیری میزان فشار در محیط خلاء میلی بار میباشد و با علامت mbar نشان داده میشود.

واحد اندازه گیری ای که در گذشته از استفاده میشد تور بود که امروزه استفاده نمیشود.

یک تور torr مقدار فشاری از گاز که به ازای آن یک میلی متر از ستون جیوه در دمای صفر درجه سانتی گراد تغییر می کند است.

البته واحد های دیگری نیز مانند psi ، pascal ، micron  وجود دارد که کمتر استفاده میگردند.


  • فشارمطلق


فشاری اتمسفر صفر میباشد این فشار صفر را فشار مطلق مینامند.

در تکنولوژی خلاء همیشه از فشار صفر اسفاده میشود.


  • فشارکل


فشارکل در یک محیط یا …  عبارت است از مجموع فشارهای جزئی تک تک گازها یا بخارات موجود در آن محیط یا….


  • فشارجزئی


فشارجزئی، فشار یک گاز یا بخار عبارت است از فشاری که آن گاز یا بخار به تنهایی در مخزن ایجاد می کند.


  • فشاربخاراشباع


به فشاربخاری که در حالت اشباع قرارگرفته شده باشد فشار بخار اشباع می گویند .

فشار بخار اشباع وابستگی مستقیم به دمای آن محیط دارد.


  • فشار بخار


به فشار جزئی بخارات که در دمای مایع تبدیل مایع میشوند را میگویند.

هرچه فشار بخار یک ماده کمتر باشد در فشار پایین شروع به تبخیر می کند.


  • فشاراستاندارد


در استاندارد  عدد P =1013.25 mbar فشار استاندارد اعلام گردیده است.


  • فشارنهایی


پایین ترین فشاری که در یک مخزن خلأ می توان دست یافت را فشارنهایی می گویند .

مقداراین فشارنه تنها به سرعت مکش پمپ وکیوم ، بلکه به فشاربخار و عواملی همچون روان سازها، آب بندها و محرک های استفاده شده در پمپ نیزبستگی دارد.

اگر محفظه ای رابه وسیله ی پمپ وکیوم روتاری که باروغن آب بندی شده است تخلیه کنیم ، فشارنهایی قابل دسترس ، در درجه ی اول بستگی به فشار بخار روغن آب بند پمپ وکیوم دارد که آن هم خود به تمیزی فضای داخل محفظه ، بخارات آزادشده توسط دیواره ها و همچنین به نشتی خود محفظه وابسته می باشد.

ما در شرکت دزپارت تولید کننده انواع پمپ وکیوم و خلاء هستیم

جهت دریافت مشاوره و لیست قیمت پمپ وکیوم و دیگر محصولات ما،

فرم تماس با ما

را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نماییند و یا با

شماره های شرکت

– ۳۷۶۶۰۱۴۴ – ۳۷۶۶۰۱۴۰ –  ۰۳۱

33517126

با تماس حاصل فرمایید.

سبد خرید
پیمایش به بالا